1. Voorafgaand

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Plan_P Tuinontwerp en haar klant naast hetgeen desgevallend gestipuleerd is in de overeenkomst tussen beide partijen. Deze voorwaarden worden als gekend en aangenomen beschouwd door de klant door het loutere feit met Plan_P Tuinontwerp te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door Plan_P Tuinontwerp ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege Plan_P Tuinontwerp kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden.

 

1.2. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

 

1.3. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn op het adres van Plan_P Tuinontwerp, te 9050 Gentbrugge, Emiel Van Swedenlaan 82.

 

1.4. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst , het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte,... zonder dat deze opsomming limitatief is.

 

1.5. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.

 

1.6. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur of offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail.

 

1.7. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Alle opgegeven prijzen zijn btw excl.

 

1.8. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient Plan_P Tuinontwerp tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

 

1.9. Alle onze offertes zijn vrijblijvend. Alle offertes zijn geldig tot 60 dagen na datum van verzending. Na deze periode behoudt Plan_P Tuinontwerp zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren. Plan_P Tuinontwerp behoudt zich eveneens het recht voor om de prijzen aan te passen indien de prijsbepalende factoren ten tijde van het opmaken van de offerte gewijzigd zijn.

 

1.10. Bij het bevestigen van een opdracht zal 50% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden, tenzij anders overeengekomen.

 

 

2. Tuinarchitectuur en -advies

2.1. De tuinarchitectuur en/of het tuinadvies omvat de door de klant goedgekeurde onderdelen van de door Plan_P Tuinontwerp opgestelde offerte: topografische opmeting, voorontwerp, beplantingsplan, uitvoeringsplan, meetstaat en raming, opvolging van de werken,...

 

2.2. Een eerste verkennend gesprek is steeds gratis en vrijblijvend voor zover Plan_P Tuinontwerp het in haar agenda kan inpassen.

 

2.3. Elk onderdeel van de offerte met betrekking tot de opmaak van ontwerpplannen omvat de opmaak van de toepasselijke documenten en een éénmalige bespreking ervan met de klant per onderdeel. Vooraleer tot uitvoering van de opdracht over te gaan dient de klant Plan_P Tuinontwerp een duidelijk programma van wensen en eisen over te maken op basis waarvan Plan_P Tuinontwerp heel gericht aan het ontwerpen gaat. Tijdens de bespreking van de plannen kan de klant binnen een afgesproken termijn kleine wijzigingen vragen, welke Plan_P Tuinontwerp binnen de opgegeven prijs van de offerte uitvoert. Grote wijzigingen of conceptwijzigingen gevraagd door de klant worden als een nieuwe opdracht beschouwd, tenzij overeengekomen wordt dat de bijkomende werken als meerwerk verrekend worden. Alleen Plan_P Tuinontwerp beoordeelt wat verstaan wordt onder "kleine wijzigingen". Extra besprekingen op vraag van de klant worden aan uurtarief verrekend.

 

2.4. Voor alle prestaties met betrekking tot de tuinarchitectuur en /of het tuinadvies wordt een vast uurtarief aangerekend van 70,00 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs van 70,00 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

 

2.5. Plan_P tuinontwerp behoudt zich het recht voor om elk opgemaakt document (plan, meetstaat,…) aan te vullen met een verwijzing naar Plan_P Tuinontwerp. Indien de klant dit niet wenst, kan hij deze verwijzing laten verwijderen voor een bedrag van 250,00 € excl.BTW.

 

2.6. Plan_P Tuinontwerp behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen projecten te vermelden in reclame, mailings, op haar website,... Dit kan door weergave van plannen of planonderdelen, foto’s van de uitgevoerde realisaties,… Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

 

2.7. Ontwerpen en adviezen opgemaakt door Plan_P Tuinontwerp voor de klant worden beschouwd als een eenmalige verbintenis en kennen derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in de verkoopsovereenkomst een levertijd afgesproken voor de oplevering van de op te maken documenten.

 

 

3. Algemeen

3.1. Copyright

Alle door Plan_P Tuinontwerp verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Plan_P Tuinontwerp niet worden bewerkt of verwerkt in éénder welke publicatie. De door Plan_P Tuinontwerp verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Plan_P Tuinontwerp, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Plan_P Tuinontwerp hiervoor een vergoeding bedingen op basis van de gepresteerde werkuren à rato van 60,00 euro per uur. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Plan_P Tuinontwerp gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Plan_P Tuinontwerp behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De door Plan_P Tuinontwerp verstrekte producten en diensten mogen ten allen tijden door Plan_P Tuinontwerp worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Plan_P Tuinontwerp afstand is getekend om dit niet te doen. Plan_P Tuinontwerp behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten ten allen tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeengekomen.

 

3.2. Uitvoering van de overeenkomst

Plan_P Tuinontwerp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Plan_P Tuinontwerp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Plan_P Tuinontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Plan_P Tuinontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Plan_P Tuinontwerp zijn verstrekt, heeft Plan_P Tuinontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. Plan_P Tuinontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Plan_P Tuinontwerp zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan Plan_P Tuinontwerp de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De klant vrijwaart Plan_P Tuinontwerp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

3.3. Levering en levertijd van de documenten

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege Plan_P Tuinontwerp. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

3.4. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

 

3.4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 25 euro. Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is, verhoogd worden met 10%.

 

3.4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal Plan_P Tuinontwerp daarenboven alle lopende werken en leveringen opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,...) vanwege de klant.

 

3.4.3. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Plan_P Tuinontwerp onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

 

3.4.4. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

 

3.4.5. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.

 

3.4.6. In alle gevallen van beëindiging, door Plan_P Tuinontwerp of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Plan_P Tuinontwerp het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met interest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

 

3.4.7. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Plan_P Tuinontwerp als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

 

3.4.8. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12%. Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

 

3.4.9 Plan_P Tuinontwerp heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Plan_P gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,...

b) De klant in staat van faillissement is verklaard.

De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

3.5. Klachten en aansprakelijkheid

 

3.5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Plan_P Tuinontwerp zouden teweegbrengen, ontslaan Plan_P Tuinontwerp in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

 

3.5.2. Plan_P Tuinontwerp is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Plan_P Tuinontwerp weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Plan_P Tuinontwerp kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

 

3.5.3 Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis gebracht te worden aan Plan_P Tuinontwerp bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.

 

3.5.4. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

 

3.5.5. De aansprakelijkheid van Plan_P Tuinontwerp wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.

 

3.5.6. De klant vrijwaart Plan_P Tuinontwerp voor alle aanspraken van derden.

 

3.5.7. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de diensten aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 

3.5.8. De klant aanvaardt dat Plan_P Tuinontwerp nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de klant voor schade ten gevolge van gebreken welke niet onder toepassing van de art.1792 en 2270 BW vallen. De klant zal Plan_P Tuinontwerp slechts aanspreken voor zijn aandeel in de schade.

 

3.5.9. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.

 

3.5.10. De schade die Plan_P Tuinontwerp ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op 40 % van de restwaarde van het contract.

 

3.5.11 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de overeenkomst ontbonden worden nadat Plan_P Tuinontwerp hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft Plan_P Tuinontwerp tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

 

3.5.12. Plan_P Tuinontwerp is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van huidige overeenkomst verzekerd bij de maatschappij Protect NV met zetel te 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221 (0440.719.894) onder polisnummer 00/A.15920.

 

3.6 Diverse

 

3.6.1 Op al onze contracten, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

3.6.2 Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent.

 

3.6.3 De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.